Terug naar fabiennechapot.com

Privacy statement Fabienne Chapot

Privacy Statement Fabienne Chapot
De vennootschap Fabienne Chapot B.V., gevestigd in Amsterdam (“Fabienne Chapot”, “wij”, “ons”) verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, op grond van welke wettelijke grondslagen en voor welke doelen.

Artikel 1 Welke begrippen worden er in dit privacystatement gebruikt?

Als je onze website volledig wilt gebruiken, is het nodig dat je onze cookies accepteert. Als je geen cookies wilt accepteren of geplaatste cookies wilt verwijderen, kun je dat doen via de instellingen van de browser waarmee je onze website bezoekt. Houd er wel rekening mee dat onze website mogelijk niet goed werkt als je cookies weigert of verwijdert.
Voor meer informatie, klik op deze link: https://www.fabiennechapot.com/nl/nl/privacy-statement

Artikel 2 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke
voor de verwerking van de persoonsgegevens?

2.1 Fabienne Chapot is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Fabienne Chapot bepaalt het doel en de middelen van de verwerking. Dat betekent dat Fabienne Chapot verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Artikel 3 Op wie is dit privacy statement van toepassing?

3.1 Dit privacy statement is van toepassing op:
personen die producten kopen van Fabienne Chapot, onder andere via de webshop (B2C);
personen die de website van Fabienne Chapot bezoeken (www.fabiennechapot.nl);
contactpersonen van (zakelijke) klanten, waaronder leveranciers of afnemers;
personen die de nieuwsbrief of andere direct marketing berichten van Fabienne Chapot ontvangen;
sollicitanten die het team van Fabienne Chapot willen komen versterken;
personen die contact met Fabienne Chapot hebben (gezocht) per e-mail, telefoon of via het contactformulier op de website of personen van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.

Artikel 4 Welke persoonsgegevens verwerkt Fabienne Chapot?

4.1 Personen die producten kopen van Fabienne Chapot, onder andere via de webshop (B2C):
NAW gegevens;
telefoonnummer;
e-mail adres;
transactiegegevens aankoop;
factuur- en afleveradres

4.2 Personen die de website van Fabienne Chapot bezoeken:
gegevens die inzicht geven in het gebruik van de website van Fabienne Chapot , onder meer: met welk apparaat je onze website bezoekt, apparaat ID, locatiegegevens, computer- en verbindingsgegevens, IP-adres.

4.3 Contactpersonen van (zakelijke) klanten, waaronder leveranciers of afnemers:
NAW gegevens;
(zakelijke) contactgegevens;
bedrijfsgegevens;
gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving.

4.4 Personen die de nieuwbrief of andere direct marketing berichten van Fabienne Chapot ontvangen:
naam;
e-mail adres;
gegevens afkomstig van social media accounts.

4.5 Sollicitanten die het team van Fabienne Chapot willen komen versterken:
bij sollicitatie voor een functie binnen het team van Fabienne Chapot
NAW gegevens;
geslacht;
geboortedatum;
telefoonnummer;
e-mail adres;
CV;
motivatiebrief;
informatie over opleiding en werkervaring;
beoordelingen en evaluaties;
diplomagegevens;
gegevens over beschikbaarheid;
gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
gegevens uit jouw openbare social media accounts.
bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht tussen jou en Fabienne Chapot voor een functie binnen het team van Fabienne Chapot
In aanvulling op de persoonsgegevens die Fabienne Chapot bij sollicitatie voor een functie binnen het team van Fabienne Chapot verwerkt of kan verwerken, kan Fabienne Chapot nog aanvullend de volgende gegevens verwerken.
gegevens uit het identiteitsbewijs zoals geboortedatum – en plaats, burgerlijke staat, nationaliteit en BSN-nummer, verblijfsvergunning, werkvergunning;
financiële gegevens zoals bankrekeningnummer;
VOG;
andere gegevens die gerelateerd zijn aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving.

4.6 Personen die contact met Fabienne Chapot hebben (gezocht) per e-mail, telefoon of via het contactformulier op de website of personen van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.
NAW gegevens;
geslacht;
geboortedatum;
telefoonnummer;
e-mail adres.

Artikel 5 Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt Fabienne Chapot jouw persoonsgegevens?

5.1 Fabienne Chapot verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende juridische grondslagen uit de AVG:
wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij zelf partij bent of het op jouw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op ons rust;
wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde;
met jouw toestemming.

5.2 Fabienne Chapot verwerkt de persoonsgegevens genoemd in artikel 4 van dit privacystatement voor de onderstaande doeleinden. Bij elk doel wordt de juridische grondslag uit de AVG vermeld:
om de overeenkomst met jou uit te voeren:
grondslag(en): overeenkomst, gerechtvaardigde belangen.

om contact met jou te onderhouden;
grondslag(en): overeenkomst, gerechtvaardigde belangen, toestemming.

om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten;
grondslag(en): wettelijke verplichting.

om jou te informeren over onze dienstverlening;
grondslag(en): gerechtvaardigde belangen, toestemming.

om de dienstverlening en/of website te verbeteren;
grondslag(en): gerechtvaardigde belangen, toestemming.

om een sollicitatietraject met jou te kunnen doorlopen en de arbeidsovereenkomst of de overeenkomst van opdracht met jou uit te voeren wanneer je voor ons komt werken;
grondslag(en): overeenkomst, gerechtvaardigde belangen.

Artikel 6 Aan wie verstrekt Fabienne Chapot jouw persoonsgegevens?

6.1 Fabienne Chapot verstrekt jouw persoonsgegevens aan één of meer van de volgende partijen:
In het geval dat jij een consument bent (B2C):
verkooppartners;
distributie- en logistieke partners;
trustpilot (reviewplatform).
In het geval dat jij een zakelijke klant bent (B2B):
andere zakelijke klanten, zoals leveranciers en afnemers;
verkooppartners;
distributie- en logistieke partners.
Indien jij hoort bij het team van Fabienne Chapot of ons team komt versterken:
verzekeraar;
bedrijfsarts;
advocaat;
pensioenfonds.
Overig
auditors, in verband met certificeringsdoeleinden;
advocaat;
derden die op ons verzoek persoonsgegevens verwerken en die kunnen worden aangemerkt als ‘verwerkers’ onder de AVG, onder meer: ons hostingbedrijf, Adobe.
andere partijen zoals overheidsinstellingen, bestuursorganen, gerechten en toezichthouders.

6.2 Fabienne Chapot verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen dan hiervoor genoemd, tenzij dat noodzakelijk is op grond van een wettelijke verplichting of wanneer jij toestemming voor de verstrekking hebt gegeven.

6.3 Fabienne Chapot verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Artikel 7 Beveiliging en websites van derden

7.1 Fabienne Chapot heeft passende organisatorische- en technische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatig verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, wijziging of publicatie, waaronder datalekken. Voor vragen over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als je het vermoeden van misbruik hebt, kun je contact met ons opnemen per e-mail of per telefoon.

7.2 Fabienne Chapot heeft met haar ‘verwerkers’ in de zin van de AVG verwerkersovereenkomsten gesloten.

7.3 De website van Fabienne Chapot bevat links naar websites en/of applicaties van derde partijen. Fabienne Chapot is niet verantwoordelijk voor de websites en/of applicaties van derde partijen en de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de toepasselijke privacy policies van die derde partijen te raadplegen.

Artikel 8 Verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

8.1 Fabienne Chapot verwerkt jouw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de EER. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, draagt Fabienne Chapot zorg voor passende waarborgen om zo veel mogelijk te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de AVG.

Artikel 9 Hoe lang bewaart Fabienne Chapot jouw persoonsgegevens?

9.1 Fabienne Chapot bewaart jouw persoonsgegevens niet langer in een vorm waarin Fabienne Chapot jou kan identificeren, dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacystatement genoemde doeleinden.

9.2 Meer specifiek hanteert Fabienne Chapot de volgende bewaartermijnen:
voor personen die de nieuwbrief of andere direct marketing berichten van Fabienne Chapot ontvangen:
zo lang tot jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of je toestemming intrekt voor de ontvangst van andere direct marketing berichten van Fabienne Chapot. Na uitschrijving voor de nieuwsbrief of intrekking van jouw toestemming worden jouw gegevens binnen 30 dagen uit onze systemen verwijderd.
voor personen die bij ons hebben gesolliciteerd voor een functie binnen het team van Fabienne Chapot , maar waarmee wij geen arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht zijn aangegaan:
Fabienne Chapot bewaart jouw persoonsgegevens tot twee weken na het afronden van jouw sollicitatie.

9.3 Na de (wettelijke) bewaarperiodes worden jouw persoonsgegevens vernietigd. (Wettelijke) bewaarperiodes kunnen wijzigen.

9.4 Bovenstaande termijnen gelden niet in het geval er op Fabienne Chapot een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren of wanneer dat nodig is voor de voorbereiding of onderbouwing van een rechtsvordering.

Artikel 10 Jouw rechten

10.1 Jij hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fabienne Chapot:
het recht op inzage in de persoonsgegevens die Fabienne Chapot van jou verwerkt;
het recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen of te corrigeren, bijvoorbeeld als deze onjuist of onvolledig zijn;
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als jij hiervoor een legitieme reden hebt;
het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens in sommige gevallen;
het recht om te vragen jouw persoonsgegevens over te dragen aan jou zelf of aan een derde (‘het recht op dataportabiliteit’);
het recht op verwijderding van jouw persoonsgegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
het recht om de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken indien de verwerking op basis van jouw toestemming is gebaseerd. Hieronder valt ook het recht om je af te melden voor onze nieuwsbrief of e-mails. Het intrekken van jouw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking onveranderd.

10.2 Om jouw rechten uit te oefenen, dien je contact met ons op te nemen via het e-mail adres: dataproctection@fabiennechapot.com.

10.3 Wij informeren jou binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek(en) of wij aan jouw verzoek(en) kunnen voldoen. Deze termijn kan in uitzonderingsgevallen worden verlengd met twee maanden. Over zo’n verlenging zullen wij jou binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek per e-mail informeren.

10.4 Het kan zijn dat wij niet (volledig) aan jouw verzoek(en) kunnen of mogen voldoen. Als wij jouw verzoek(en) (gedeeltelijk) afwijzen, zullen wij altijd uitleggen waarom.

10.5 Ter voorkoming dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende gegevens vragen om jouw identiteit vast te stellen.

Artikel 11 Cookies

11.1 Fabienne Chapot maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons cookiestatement hier.

Artikel 12 Klachten

12.1 Als jij niet tevreden bent over hoe Fabienne Chapot met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder vermeld. Wij proberen eerst met jou jouw klacht op te lossen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je een klacht indienen via de website van de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Artikel 13 Contact

13.1 Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en de bescherming van jouw privacy, kun je contact met ons opnemen via het e-mail adres: dataproctection@fabiennechapot.com en/of +31 (0) 20 2457429.

Artikel 14 Wijzigingen

14.1 Dit privacystatement wordt van tijd tot tijd gewijzigd. De meest recente versie staat op onze website. Deze versie dateert van [november 2022].

Cookie statement
Dit is het cookiestatement van de vennootschap Fabienne Chapot B.V. Je bevindt je op de website www.fabiennechapot.nl/
Fabienne Chapot B.V. (“Fabienne Chapot”, “wij”, “ons”) maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op jouw elektronische apparaat (computer, laptop, tablet, smartphone) worden geplaatst wanneer jij onze website bezoekt.
Dankzij cookies werkt onze website beter. Daarnaast helpen cookies ons inzien hoe jij onze website gebruikt. Tot slot gebruiken we cookies voor marketingdoeleinden.
Indien persoonsgegevens via onze website worden verzameld, worden deze verwerkt conform ons privacystatement.
Cookie instellingen
Als je onze website volledig wilt gebruiken, is het nodig dat je onze cookies accepteert. Als je geen cookies wilt accepteren of geplaatste cookies wilt verwijderen, kun je dat doen via de instellingen van de browser waarmee je onze website bezoekt. Houd er wel rekening mee dat onze website mogelijk niet goed werkt als je cookies weigert of verwijdert.
Hoe je cookies kunt weigeren of verwijderen staat hieronder uitgelegd:
Internet Explorer (link)
Chrome (link)
Firefox (link)
Safari iOS (link)
Safari (macOS) (link) Voor meer informatie, klik op deze link: https://www.fabiennechapot.com/nl/nl/privacy-statement

Wat doen cookies?
Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat een website goed werkt, inclusief alle functies die op die website worden aangeboden.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over een website en helpen die website te verbeteren.
Statistische cookies
Deze cookies brengen het gebruik van en interactie met een website in kaart.

Tracking/marketing cookies
Deze cookies kunnen het gedrag van een gebruiker op de website en het internet te volgen. De cookies kunnen de gebruiker op de gebruiker afgestemde berichten tonen.
Voor meer informatie, klik op deze link: https://www.fabiennechapot.com/nl/nl/privacy-statement

Nieuwsbrief

 • Fabienne chapot - second hand

  Geverifieerd, gereinigt, gecontroleerd

 • Fabienne chapot - second hand

  Snelle levering en gemakkelijke retournering

 • Fabienne chapot - second hand

  Customer Care: relove@fabiennechapot.com

 • Fabienne chapot - second hand

  Beveiligde betaling

Jouw winkelmand,

0 Item
 • Fabienne chapot - second hand

  Geverifieerd, gereinigd, gecontroleerd

 • Fabienne chapot - second hand

  Snelle levering en makkelijk retourneren

 • Fabienne chapot - second hand

  Beveiligde betaling

Jouw winkelmand is leeg
Subtotaal €-4.90
Verzending
3 tot 7 werkdagen
€4.90
De voucher wordt toegepast in de volgende stap
Totaal €0.00
Bekijk winkelmand

Selecteer uw taal

Supprimer Revenir ne arrière