Terug naar fabiennechapot.com

Voorwaarden

1. Inleidende bepalingen

De Algemene Gebruiksvoorwaarden bepalen de contractuele voorwaarden van de relatie tussen Fabienne Chapot en de Site FC Relove, en de online gebruikers die de op de Site aangeboden diensten willen gebruiken.
De ""Site"" betekent het platform onder de domeinnaam FC Relove, waarop de diensten van Fabienne Chapot worden aangeboden, namelijk de verkoop en aankoop van tweedehands artikelen onder het merk FC Relove.
De diensten van de Site zijn voorbehouden aan personen die woonachtig zijn in Nederland, België en Duitsland.
De Site is beperkt tot natuurlijke personen en voor persoonlijk gebruik van de gekochte of verkochte Artikelen. De Site kan in geen geval worden gebruikt ter ondersteuning van commerciële activiteiten in welke vorm dan ook.
De Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd op grond van wijzigingen in de Site en/of regelgeving.
De Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw Inruil en/of uw Aankoop zijn op u van toepassing.

Voor elk verzoek om informatie, en indien u uw antwoord niet hebt gevonden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of in de rubriek Veelgestelde vragen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Klantendienst van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, per e-mail op het adres relove@fabiennechapot.com.

1.1 Registratie en ledenaccount

De diensten van FC Relove staan open voor personen die naar behoren zijn geregistreerd op de Site. De inschrijving staat open voor iedereen ouder dan 18 jaar.
Het ""Lid"" is een natuurlijke persoon die de Site kan gebruiken nadat hij een account heeft aangemaakt en deze Gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard.
Elk Lid dat zich wil registreren maakt een account aan op de Site (""Ledenaccount"") door eerst een geldig e-mailadres en een wachtwoord op te geven. Het Lid zal via zijn/haar account gebruik kunnen maken van de Trade-In diensten.
Alle Leden verbinden zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken over hun identiteit, adres en andere gegevens die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van de dienst, en alle wijzigingen van deze informatie bij te werken. Om van de door de Site aangeboden diensten te kunnen genieten, moeten alle Leden inwoners zijn van België, Nederland of Duitsland.

Het Lid verbindt zich ertoe zijn/haar verbindingsidentificatoren niet mee te delen en de Site kan niet aansprakelijk worden gesteld indien schade voortvloeit uit de bekendmaking van zijn/haar identificatoren door een derde. In geval van verlies van het wachtwoord kan het Lid klikken op de link ""Wachtwoord vergeten"", waarna zijn/haar identificatiegegevens worden verzonden naar het e-mailadres dat hij/zij bij zijn/haar inschrijving heeft opgegeven.
Het feit dat een Lid het registratieformulier invult met een of meer foutieve of onvolledige gegevens kan leiden tot de weigering van de registratie of de schrapping van de account zonder kennisgeving of compensatie en zonder enig verhaal voor het Lid.
Het Lid verbindt zich ertoe Fabienne Chapot onverwijld in kennis te stellen van elk onrechtmatig gebruik door derden van zijn identificatiegegevens.

1.2 Verplichtingen van de Leden

Het Lid moet de waarachtigheid en juistheid garanderen van de informatie die hij/zij op de Site verstrekt, en met name van zijn/haar gegevens van de burgerlijke stand.
Fabienne Chapot kan het Lid op elk moment vragen om de juistheid van zijn/haar gegevens van de burgerlijke stand aan te tonen door een kopie van zijn/haar identiteitskaart en een bewijs van adres (elektriciteitsrekening) op te sturen. Indien de bewijzen niet binnen een maand na het verzoek worden verzonden, is Fabienne Chapot gemachtigd de Ledenaccount te verwijderen.
Leden zullen de contracten die zijn aangegaan in verband met het gebruik van de Site te goeder trouw uitvoeren.
Een Lid zal niet:
● Vervalste artikelen aanbieden.
● In enig geval meer dan één account aanmaken.
● De Site en het factureringsproces manipuleren of opzettelijk afbreken.
● Valse informatie, lasterlijke informatie, smaad en/of persoonlijke informatie verspreiden.
● Zijn/haar account en inloggegevens overdragen aan een andere gebruiker.
● Content, services en tools van de Site en het merk van de Site kopiëren, wijzigen of verspreiden.
● Informatie over Leden verzamelen of inwinnen zonder hun toestemming of zonder de toestemming van de Site.
● Informatie over de Site verzamelen of vergaren zonder toestemming van de Site
● Sitegegevens hacken, wijzigen, beschadigen of vernietigen of zich toegang verschaffen tot Sitegegevens die niet toegankelijk of expliciet worden gepresenteerd.
● Meer in het algemeen, de Site te kwader trouw gebruiken en/of de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleven.
● Informatie of inhoud plaatsen of verspreiden in welke vorm dan ook die het normale gebruik van de diensten vermindert, verstoort, verhindert, de normale communicatiestroom tussen leden via de diensten onderbreekt en/of vertraagt, zoals software, virussen, logic bombs, massamailing, enz.
● Virussen of andere technologie verspreiden die de Site, de belangen van de Leden van de Site of hun eigendom kunnen schaden.
Het niet naleven van deze verbodsbepalingen kan leiden tot het verwijderen van het Account van het Lid, nadat binnen 7 kalenderdagen na verzending van de e-mail door Fabienne Chapot een vergeefse poging tot beëindiging van de contractuele overtreding is gedaan.
Fabienne Chapot behoudt zich tevens het recht voor om Leden Accounts te sluiten die niet bevestigd zijn, evenals Accounts die langer dan een jaar inactief zijn.

1.3 Doorgaan als Klant

Als u de Site alleen wilt gebruiken om een artikel te kopen, hoeft u niet per se een Ledenaccount aan te maken. U kunt de aankoop doen als ""Klant"".

2. Verkoop - Trade in Service

De Site biedt een ""Trade-Back"" dienst aan, die openstaat voor alle geregistreerde Leden.
Wanneer een Lid artikelen rechtstreeks naar de Site stuurt in ruil voor een tegoed, wordt dit een Trade-in genoemd.
Het ""Tegoed"" betekent het op de Site vermelde bedrag voor de trade-in van een Artikel op het moment van invoer op de Site onder de rubriek Trade-in.

2.1 Geaccepteerde Artikelen

Aanvaarde ""Artikelen"" zijn de confectieartikelen van Fabienne Chapot Women, uitgebracht na 2017, aangeboden (toegevoegd op de Site) door een Lid voor verkoop op de Site. De categorieën tassen, sieraden, sjaals en schoenen zijn uitgesloten. Kleding met op het etiket de vermelding ""sample not to be re-sold"" wordt niet geaccepteerd.
Elk te koop aangeboden artikel moet in een van de volgende categorieën vallen:
● Nieuwstaat: Met origineel label, nooit gedragen
● Uitstekende staat: Als nieuw zonder tekenen van slijtage of defecten.
● Zeer goede staat: Met slechts geringe slijtage.
Artikelen zonder merknaam of met een afgesneden merklabel worden niet geaccepteerd.
In geen geval mogen de Artikelen zich in een andere staat bevinden (beschadigd, versleten, niet in orde, bevlekt, met gaten, vervormd, vuil...). Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om na te gaan of het Artikel voldoet aan de Inruilcriteria en of het binnen een van de 3 bovengenoemde categorieën valt. Bij ontvangst van het Artikel zal Fabienne Chapot controleren of de aangegeven categorie in overeenstemming is met de staat van het Artikel. Het Trade-in bedrag wordt verlaagd om de werkelijke staat van het Artikel weer te geven, als het nog steeds in een van de bovengenoemde categorieën valt. Er wordt echter geen Trade-in bedrag toegekend indien het Artikel gebreken vertoont waardoor het niet te koop kan worden aangeboden op de Site. Het Lid erkent dat de geweigerde Artikelen niet zullen worden teruggezonden. Ze worden aan een vereniging gegeven of komen in het kader van een upcyclingproces terecht.
Niet-naleving van deze regels kan leiden tot opschorting of zelfs verwijdering van het Account van het Lid.
De Site neemt alleen artikelen terug waarvan de soorten en maten zijn gedefinieerd in de Trade-in module.

2.2 De verschillende stappen van een Trade-in

Stap 1: Het Lid kwalificeert zijn/haar Artikel in de rubriek ""Trade-in "" en krijgt een schatting van de inruilwaarde dankzij de automatische calculator. De geschatte inruilwaarde wordt bepaald aan de hand van talrijke criteria (type, materiaal, staat, enz.) en wordt automatisch gegenereerd. Het inruilbedrag wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van het Artikel per e-mail bevestigd. Over dit bedrag wordt niet onderhandeld met Fabienne Chapot.

Door het uitwisselen van een Artikel verklaart het Lid:

● De eigenaar te zijn van het Artikel.
● De rechtsbevoegdheid en alle noodzakelijke machtigingen te bezitten om het Artikel in Trade-in aan te bieden.
● Om zich contractueel te verbinden tot de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.
● Alle noodzakelijke informatie te verstrekken over de kwaliteit en de staat van het Artikel.
Het Lid blijft als enige verantwoordelijk voor de Trade-In van een Artikel waarvan de circulatie zou worden verboden en dat in strijd zou zijn met de geldende regelgeving, de openbare orde en de goede zeden.
Verbindt zich ertoe de zedelijkheid, de goede orde en de openbare orde te eerbiedigen bij de beschrijving van het Artikel.
Geen vervalste artikelen verzenden: De Site behoudt zich het recht voor om de authenticiteit van een artikel te controleren en kan weigeren het Artikel te aanvaarden, zelfs als blijkt dat het Artikel geen vervalsing is. De Leden worden eraan herinnerd dat het verboden is vervalste artikelen aan te bieden. Vervalsing is een strafbaar feit en maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van merkeigenaren.
Het Lid verstrekt op eenvoudig verzoek van de Site het origineel en/of een elektronische kopie van elk element dat de eigendom van het Artikel, zijn oorsprong en zijn authenticiteit kan staven.
De authenticiteit van het Artikel is een essentiële kwaliteit voor Fabienne Chapot. In het geval dat Fabienne Chapot een artikel terugneemt dat achteraf niet deze kwaliteit blijkt te hebben, zal Fabienne Chapot zich beschouwen als het slachtoffer van een inhoudelijke fout in de zin van artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek.

Stap 2: Het Lid verzendt de Artikelen kosteloos. Het Lid dient het door de Site gegenereerde en door Fabienne Chapot per e-mail aan het Lid toegezonden pakketlabel af te drukken en op de verpakking van zijn/haar Artikel te plakken. Hij/Zij gebruikt zijn/haar eigen verpakking. Het label moet leesbaar zijn. De verpakking kan geweigerd worden als het label niet leesbaar, slecht afgedrukt, slecht bevestigd of gescheurd is.
Om het Artikel te kunnen authenticeren en in aanmerking te laten komen voor teruggave, moet het Lid ook een ""Transfer Voucher"" afdrukken om het eigendom van het Artikel over te dragen aan Fabienne Chapot. Deze Overdrachtsnota wordt per e-mail aan het Lid toegezonden in het stadium van de verzending van het Artikel. De Overdrachtsnota bevat de naam van het Lid en de toestand van het Artikel. Het is verplicht dat het Lid het Overdrachtsbesluit heeft ondertekend. Anders is het Overdrachtsbesluit nietig. Na ontvangst wordt het Overdrachtsbesluit 90 dagen bewaard (behalve in geval van een geschil, in welk geval het wordt bewaard tot de vervaldatum).
De regels voor verpakking zijn als volgt;
Afmetingen van het pakket: het Lid mag de maximale afmetingen (de som van de lengte, breedte en hoogte moet kleiner zijn dan 120 cm), aangegeven op de Site, niet overschrijden.
Gewicht van het pakket: dit moet overeenkomen met het gewicht van het geadverteerde Artikel en mag niet meer bedragen dan 20 kg.
De verpakking van het pakket moet de inhoud beveiligen en een verwerking en verplaatsing mogelijk maken zonder risico voor de integriteit ervan, maar ook voor de veiligheid van het transportpersoneel.
Indien een Lid deze verpakkingsregels niet naleeft, kan de vervoerder het pakket naar eigen goeddunken weigeren. In dit geval kan het pakket van het Lid ook worden geblokkeerd bij de vervoerder en zal de terugvordering ervan ten laste van het Lid zijn. De aanvaarding van een pakket door de vervoerder houdt niet in dat de verpakking in overeenstemming is met de hierboven vermelde regels.
Bij niet-naleving van deze regels is het Lid verplicht de extra kosten te betalen en het pakket op eigen kosten af te halen.
Het Lid is als enige en volledig verantwoordelijk voor het correct en volledig, eerlijk en nauwkeurig invoeren van de informatie die de vervoerder in staat zal stellen de verzending van het Artikel van het verzendingsrelais naar het depot uit te voeren.
Het Lid levert zijn/haar pakket af bij een van de verzendpunten van de vervoerder.
In geval van verlies of beschadiging van een pakket tijdens het transport, zal de verzekering van DPD, onderschreven door Faume, instaan voor de vergoeding van het Lid.
Het Lid dat een Trade-in heeft bevestigd verbindt zich ertoe zijn/haar Artikel binnen 15 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail te komen afgeven. Bij niet-naleving wordt het vervoersdocument ongeldig en wordt de uitwisseling geannuleerd. Niets belet het Lid om een nieuwe Trade-in aan te maken.
Stap 3: De Site ontvangt de Artikelen en controleert elk ervan binnen 10 werkdagen na ontvangst van het pakket. Het Lid ontvangt een overzicht van de aanvaarde of geweigerde Artikelen met hun waarden van terugname per e-mail op het adres dat op de Site is aangegeven bij de inschrijving. niet overeenstemt met de door het Lid aangegeven toestand, zal het bedrag van het tegoed evenredig worden verminderd, of indien het Artikel in een onaanvaardbare toestand verkeert, zal geen tegoed worden verleend, zoals beschreven in artikel 2.1.
De Site zorgt dan voor de online opwaardering van de Artikelen.

Tegoed en Tegoedbon
Het Lid ontvangt het bedrag van zijn/haar tegoed op de Site, op zijn/haar Ledenaccount, in zijn/haar elektronische wallet. Het bedrag wordt toegekend na de verwerking van de Artikelen.
Het Lid kan het in de e-wallet gecrediteerde bedrag omzetten in een ""Purchase Voucher"" om Artikelen te kopen op www.fabiennechapot.com of het omzetten in een Purchase Voucher om Artikelen te kopen op FC Relove.
De tegoedbon bevat een promotiecode die het Lid aan het einde van de bestelling kan invoeren om de korting toe te passen.
Elke gegenereerde tegoedbon is 6 maanden geldig en moet in één keer worden gebruikt. Voor een bepaalde transactie kan slechts één tegoedbon worden gebruikt: cumulatie van tegoedbonnen is niet toegestaan.
Bij het genereren van uw tegoedbon moet u aangeven of u deze wilt gebruiken op fabiennechapot.com of op relove.fabiennechapot.com
Let op: zodra u uw type tegoedbon hebt gekozen, kunt u deze niet meer wijzigen.
Specifiek voor online Outlet verkoop: tegoedbonnen zijn niet geldig voor archiefverkoop en Outlet producten verkocht op fabiennechapot.com.
Op relove.fabiennechapot.com kunt u geen tegoedbon gebruiken om de leveringskosten te betalen.
Indien de waarde van de bestelling hoger is dan het bedrag van de tegoedbon, moet het verschil door het Lid worden betaald via een van de andere betaalwijzen die op de Site of in de winkel worden aangeboden.
Een promotiecode kan niet worden gebruikt voor een bestelling die al is gevalideerd.
Alle tegoedbonnen hebben een vervaldatum die op de tegoedbon staat vermeld.
Alle tegoedbonnen kunnen niet worden geruild of terugbetaald.

Tegoed en Tegoedbon
Het Lid ontvangt het bedrag van zijn/haar tegoed op de Site, op zijn/haar Ledenaccount, in zijn/haar elektronische wallet. Het bedrag wordt toegekend na de verwerking van de Artikelen.
Het Lid kan het in de e-wallet gecrediteerde bedrag omzetten in een ""Purchase Voucher"" om Artikelen te kopen op www.fabiennechapot.com of het omzetten in een Purchase Voucher om Artikelen te kopen op FC Relove.
De tegoedbon bevat een promotiecode die het Lid aan het einde van de bestelling kan invoeren om de korting toe te passen.
Elke gegenereerde tegoedbon is 6 maanden geldig en moet in één keer worden gebruikt. Voor een bepaalde transactie kan slechts één tegoedbon worden gebruikt: cumulatie van tegoedbonnen is niet toegestaan.
Bij het genereren van uw tegoedbon moet u aangeven of u deze wilt gebruiken op fabiennechapot.com of op relove.fabiennechapot.com
Let op: zodra u uw type tegoedbon hebt gekozen, kunt u deze niet meer wijzigen.
Specifiek voor online Outlet verkoop: tegoedbonnen zijn niet geldig voor archiefverkoop en Outlet producten verkocht op fabiennechapot.com.
Op relove.fabiennechapot.com kunt u geen tegoedbon gebruiken om de leveringskosten te betalen.
Indien de waarde van de bestelling hoger is dan het bedrag van de tegoedbon, moet het verschil door het Lid worden betaald via een van de andere betaalwijzen die op de Site of in de winkel worden aangeboden.
Een promotiecode kan niet worden gebruikt voor een bestelling die al is gevalideerd.
Alle tegoedbonnen hebben een vervaldatum die op de tegoedbon staat vermeld.
Alle tegoedbonnen kunnen niet worden geruild of terugbetaald.

3. Kopen
3.1 Bestellen

De Klant kan de op de Site te koop aangeboden artikelen aan zijn virtuele winkelmandje toevoegen. Vervolgens kan hij/zij het overzicht van zijn/haar virtuele winkelmandje raadplegen om de Artikelen die hij/zij wenst te bestellen te bevestigen en een ""Bestelling"" plaatsen door op de knop ""Bestellen"" te drukken.
De Klant moet een adres, een leveringswijze en een geldige betaalwijze invullen om de Bestelling af te ronden en het verkoopcontract tussen hem/haar en FC Relove effectief te vormen. De afronding van de Bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen van de verkochte artikelen, alsook van de voorwaarden en leveringstermijnen die op de Site worden vermeld.
Zodra de Bestelling is geplaatst, ontvangt de Klant een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging bevat een samenvatting van de Bestelling en de relevante leveringsinformatie. Het plaatsen van een Bestelling vormt het sluiten van een overeenkomst van koop op afstand tussen Fabienne Chapot en de Klant.

3.2 Artikelen en prijzen

De Artikelen waarop de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die welke op de Site verschijnen en worden verkocht door FC Relove . De Artikelen worden beschreven op de desbetreffende pagina van de Site, met vermelding van al hun essentiële kenmerken. De verkoop vindt plaats binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van FC Relove. FC Relove kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor voorraadtekorten of voor de onmogelijkheid om een artikel te verkopen dat niet in voorraad is. Wanneer een klant een door FC Relove via de Site verkocht artikel wenst te kopen, is de op de pagina van het artikel vermelde prijs de prijs in euro, alle belastingen inbegrepen (TTC), exclusief verzendkosten, en houdt deze prijs rekening met de toepasselijke kortingen die gelden op de dag van de Bestelling. De aangegeven prijs is exclusief leveringskosten, die in voorkomend geval in het overzicht vóór de Bestelling worden vermeld. Een Klant kan in geen geval de toepassing eisen van kortingen die op de datum van de Bestelling niet meer gelden.

3.3 Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, zijn alle verkopen in hun geheel betaalbaar bij het plaatsen van de Bestelling. Betaling kan geschieden middels:
Creditcard via een beveiligde verbinding
Apple Pay
Bancontact

3.4 Levering

De Bestelling wordt geleverd op het adres dat de Klant tijdens het bestelproces heeft meegedeeld en volgens de procedures van de vervoerder.
De levertijden vermeld op de website en opgenomen in de verzendinformatie moeten worden beschouwd als een inspanningsverbintenis en zijn niet tegenstelbaar aan FC Relove.
De door de Klant bestelde Artikelen kunnen alleen worden geleverd op adressen binnen het Aangewezen Gebied, met inbegrip van Nederland, België en Duitsland.
De risico's van verlies en/of schade worden ten laste van de Klant vanaf de ontvangst van de Bestelling op het door de Klant meegedeelde leveringsadres.

3.5 Recht van herroeping

De Klant beschikt over veertien (14) dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelde Artikelen om gebruik te maken van zijn/haar herroepingsrecht, zonder opgave van redenen.
De Klant zal FC Relove op de hoogte brengen van zijn/haar beslissing tot herroeping door een duidelijke, ondubbelzinnige verklaring te sturen naar relove@fabiennechapot.com. De Klant kan gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat in de bijlage bij deze Voorwaarden is opgenomen, maar dit is echter niet verplicht.
De Klant zal de Artikelen onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na mededeling van de beslissing tot herroeping aan FC Relove retourneren. De Klant dient de Artikelen in ongebruikte staat, met alle originele etiketten erop, en op eigen kosten terug te sturen. De Klant betaalt de retourzending.
Voor de terugzending dient de Klant een retourbon af te drukken onder de rubriek ""Mijn bestellingen"" in het klantengedeelte van de Site en deze op zijn/haar pakket te plakken om het terug te sturen. De retourzending moet worden afgegeven bij een verzamelpunt van de vervoerder.
Indien de Klant de retourbon niet gebruikt, is de Klant verantwoordelijk voor de Artikelen (inclusief elk risico van verlies of beschadiging) totdat deze op het op de retourbon vermelde adres zijn afgeleverd.
Indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan en FC Relove de Artikelen heeft ontvangen, betaalt FC Relove de Klant het volledige bedrag van de Bestelling terug, onder aftrek van de retourkosten. De retourkosten zijn gelijk aan de oorspronkelijke verzendkosten die de Klant heeft betaald bij het plaatsen van zijn/haar Bestelling.
Het bedrag wordt terugbetaald binnen 14 kalenderdagen na ontvangst door FC Relove van de geretourneerde Artikelen, mits alle voorwaarden zoals hierboven vermeld strikt zijn nageleefd. In geen geval kan het terugbetaalde bedrag hoger zijn dan wat de Klant daadwerkelijk heeft betaald.
Voor deze terugbetaling zal FC Relove hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de Klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en in geen geval zal de Klant voor deze terugbetaling verminderd met de verkoopbonnen of kortingen die zijn gebruikt om de bestelling te betalen worden belast. De Klant zal worden terugbetaald volgens de procedures die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.
Indien een Lid, als Klant, een Tegoedbon heeft gebruikt om zijn Bestelling te betalen, wordt de rekening van het Lid opnieuw gecrediteerd.
De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Artikelen indien deze waardevermindering het gevolg is van het feit dat hij de Artikelen meer heeft gebruikt dan nodig was om de aard, de kenmerken en het functioneren ervan vast te stellen.
Retourzendingen kunnen alleen worden geaccepteerd op de hierboven beschreven wijze en retourzendingen naar onze fysieke winkels worden niet geaccepteerd. Retourzendingen worden verzonden naar het adres dat op de retourbon staat vermeld.
Het is niet mogelijk Artikelen te ruilen. Indien de Klant een ander Artikel wenst in plaats van de oorspronkelijke Bestelling, kan de Klant zich beroepen op het herroepingsrecht zoals hierboven beschreven en vervolgens een nieuwe bestelling plaatsen voor het gewenste Artikel.

3.6 Wettelijke garantie

Indien het (de) bestelde Artikel(en) defect of niet-conform blijkt te zijn, kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst via het contactformulier dat beschikbaar is onder de optie ""Contact"", of via het e-mailadres relove@fabiennechapot.com.
De Klant heeft recht op één jaar wettelijke garantie op de conformiteit van de goederen, zoals hieronder beschreven.
Vanaf het moment dat Fabienne Chapot het defecte Artikel ontvangt, zal Fabienne Chapot het defect herstellen of het Artikel vervangen door een conform Artikel (ook wel aanvullende prestatie genoemd). Fabienne Chapot krijgt een redelijke gelegenheid en tijd om deze reparatie uit te voeren, voordat een andere garantieclaim wordt ingediend. Fabienne Chapot kan de herstelling weigeren indien deze tot onevenredige kosten zou leiden.
Indien de herstelling mislukt, kan de Klant ofwel een prijsvermindering bekomen overeenkomstig de wettelijke bepalingen, ofwel het contract opzeggen.
Het herroepingsrecht geldt niet indien de geleverde zaken slechts in geringe mate afwijken van de overeengekomen kwaliteit of indien het contractuele of normale gebruik van de zaken slechts in geringe mate wordt beïnvloed.
Als de Klant een beroep wil doen op deze garantie, moet hij/zij onmiddellijk contact opnemen met de Klantenservice en Fabienne Chapot binnen twee maanden na constatering van het gebrek schriftelijk op de hoogte stellen van het geconstateerde gebrek.
De garantie geldt in geen geval voor artikelen die opzettelijk of door nalatigheid van de Klant zijn beschadigd, noch indien de schade te wijten is aan het weer, transportomstandigheden of onjuist gebruik.
Klanten kunnen met vragen over het bovenstaande contact opnemen met de Klantenservice.

4. Intellectueel eigendom

Intellectuele eigendomsrechten"" verwijst in het kader van deze bepaling naar de merken FC Relove en Fabienne Chapot, en alle rechten, auteursrechten, handelsmerken, modellen, knowhow, en geregistreerde domeinnamen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de domeinnaam Fabienne Chapot of FC Relove of alle vertalingen en/of afbeeldingen daarvan of alle daarmee verband houdende woorden, alsmede teksten, databanken met de op de Sites gepubliceerde gegevens, de weergave, presentatie en illustraties van de Sites, verkoopcatalogi, foto's, afbeeldingen, video's en muziek weergegeven op de Sites en beschermd door auteursrechten, databankrechten, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten.
Elke persoon die gebruik maakt van de diensten van de Site verklaart op de hoogte te zijn van het bestaan van deze Intellectuele Eigendomsrechten en verbindt zich ertoe deze te allen tijde te respecteren.
""name 2nd hand"" is en blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar van deze Intellectuele Eigendomsrechten.
De Intellectuele Eigendomsrechten mogen niet worden gereproduceerd, gepubliceerd, geïmiteerd, geëxploiteerd of gebruikt op welke manier of vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fabienne Chapot. Deze toestemming moet schriftelijk worden gegeven, tenzij Fabienne Chapot het recht heeft verleend om bepaalde aspecten van de Intellectuele Eigendomsrechten te delen via sociale netwerken. In dat geval is de toekenning van dergelijke rechten beperkt tot de specifieke elementen van de Intellectuele Eigendomsrechten zoals bepaald door Fabienne Chapot, het gebruik en de sociale netwerken waarvoor Fabienne Chapot toestemming heeft gegeven voor het delen, en in elk geval blijft een dergelijke toekenning van rechten niet-exclusief.
Elke verspreiding, exploitatie, voorstelling, reproductie, gedeeltelijk of volledig, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fabienne Chapot zal de overtreder blootstellen aan burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

5. Verantwoording

Fabienne Chapot kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van de Site, en hoewel zij haar uiterste best doet om ervoor te zorgen dat de dienst altijd beschikbaar is, kan deze te allen tijde worden onderbroken. Bovendien behoudt Fabienne Chapot zich het recht voor de Site vrijwillig onbeschikbaar te maken om updates, verbeteringen of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Zoals eerder vermeld is Fabiene Chapot niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering door oorzaken buiten haar invloedssfeer, die onafhankelijk van haar wil, onvoorzienbaar en onweerstaanbaar zijn, of waarvoor zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

6. Wijzigingen

Fabienne Chapot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Site, de Gebruiksvoorwaarden en eventuele leveringsprocedures of andere onderdelen van de door Fabienne Chapot via deze Site geleverde diensten.
Wanneer een Bestelling wordt geplaatst, is het Lid of de Klant onderworpen aan de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Het recht dat van toepassing is op de Gebruiksvoorwaarden is het Belgische recht. Elk geschil dat tijdens de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden kan ontstaan, is onderworpen aan een poging tot minnelijke schikking. Bij gebreke daarvan zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, België, bevoegd om van de zaak kennis te nemen.

8. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Elke persoon die de diensten van de Site gebruikt, als Lid of als Klant, aanvaardt uitdrukkelijk de Gebruiksvoorwaarden. U verklaart er kennis van te hebben genomen en ziet af van het recht u te beroepen op enig ander document, met name uw eigen algemene inkoopvoorwaarden.
U erkent dat u op de hoogte bent van de volgende informatie en gegevens:
de essentiële kenmerken van het Artikel;
de prijs van de Artikelen;
de datum of de termijn waarop Fabienne Chapot zich ertoe verbindt de Dienst te verlenen;
informatie met betrekking tot de identiteit van Fabienne Chapot (post, telefoon, elektronisch);
informatie over de wettelijke en contractuele garanties en de uitvoeringsvoorwaarden daarvan;
de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;
de informatie over het herroepingsrecht (termijn, wijze van uitoefening).

Nieuwsbrief

 • Fabienne chapot - second hand

  Geverifieerd, gereinigt, gecontroleerd

 • Fabienne chapot - second hand

  Snelle levering en gemakkelijke retournering

 • Fabienne chapot - second hand

  Customer Care: relove@fabiennechapot.com

 • Fabienne chapot - second hand

  Beveiligde betaling

Jouw winkelmand,

0 Item
 • Fabienne chapot - second hand

  Geverifieerd, gereinigd, gecontroleerd

 • Fabienne chapot - second hand

  Snelle levering en makkelijk retourneren

 • Fabienne chapot - second hand

  Beveiligde betaling

Jouw winkelmand is leeg
Subtotaal €-4.90
Verzending
3 tot 7 werkdagen
€4.90
De voucher wordt toegepast in de volgende stap
Totaal €0.00
Bekijk winkelmand

Selecteer uw taal

Supprimer Revenir ne arrière